คุณสมบัติของผู้สมัคร

    กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า 
    กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
    กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้น ม.
            - GPAX 4
หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 - 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            -
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
            -
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
            -
ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
            *
ดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมทางระเบียบการ*

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
            -
สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์
            -
ส่งหลักฐานเอกสาร ประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบของ "แฟ้มสะสมผลงาน" ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน ไปที่ สำนักงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02
ต.ค. - 28 พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 01
ธ.ค. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 06 - 07
ธ.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 26
ธ.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhUXF6UU9rS1ZNaWM/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://admission.swu.ac.th/home.php           http://admission.swu.ac.th/index.php

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions