คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
            - GPAX 5
เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์
            -
สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01
ต.ค. - 17 พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 24
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 29 - 30
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 22
ธ.ค. 60

  https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhT2lQbnp2U3F2aUU/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://www.reg.ssru.ac.th/         https://www.ssru.ac.th/home

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions