คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
            
สายอาชีพ ปวช. ปวส. เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
            -
หรือเทียบเท่า
            -
คะแนน GPAX ตามสาขาวิชากำหนด
            -
แผนการเรียนตามสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - พิจารณาผลงานผ่าน Portfolio
            -
สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

           รับสมัคร
        : 22
ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 31
มี.ค. 61

        สอบสัมภาษณ์
        : 10
มี.ค. 61

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 14
มี.ค. 61

   https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhMlBxSTM5cFJvOTA/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp           http://reg2.npru.ac.th/registrar/home.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions