คุณสมบัติของผู้สมัคร

    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
    -
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
            1.
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 3 คน
            2.
นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 2 คน
            3.
นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนด 5 คน
            4.
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง 2 คน
            5.
ผู้มีความสามารถทางวิชาการ 4 คน

    คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 15 คน
            1.
นักเรียนทั่วไป
 
            2.
ผู้มีความสามารถทางวิชาการ
                -
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.
                -
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
                - GPAX 5
เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจารณา

                - สอบสัมภาษณ์
                -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

                - สมัครผ่านเว็บไซต์

กำหนดการ

            รับสมัคร
                : 22
ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61

  https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhY1FVa1Rsd1RzeVE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://www.nmu.ac.th/th/?p=14837         http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions