คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
-
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
            1.
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 คน
            2.
นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนด 1 คน
            3.
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง 1 คน
            4.
นักเรียนทั่วไป 24 คน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
            1.
นักเรียนทั่วไป 10 คน
            2.
ผู้รับทุนการศึกษา จาก กรุงเทพมหานคร 15 คน
            -
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.
            -
แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบความสามารถทักษะทางการแพทย์ฉุกเฉิน *เฉพาะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
            -
สอบสัมภาษณ์
            
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01 - 19
ต.ค.
60

 https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhZVFpYXdWVFRzR0E/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://www.nmu.ac.th/th/?p=14837         http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions