คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ 
            - GPA 5
เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และในรายวิชาฟิสิกส์ , เคมี , คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
            -
คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการที่สมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 500 บาท สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 1 อันดับ
            -
ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ ไปที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิม พระเกียรติ72 พรรษาฯ ต าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

กำหนดการ

    รับสมัคร
    : 03 - 09
ต.ค. 60

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    : 24
ต.ค. 60

    สอบสัมภาษณ์
    : 28
ต.ค. 60

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

    : 22 ธ.ค. 60

 https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhbXhPNTFTcnJRVlE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://acad.nu.ac.th/admission/undergrad.php         http://www.admission.nu.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions