คุณสมบัติของผู้สมัคร

            กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
            -
หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในปี 2560
            - GPAX 
ตามสาขาวิชากำหนด
            
แผนการเรียนตามสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
            -
ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า (TCAS รอบที่ 1/1) สํานักบริหารและ    พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01
ต.ค. - 15 พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 08
ธ.ค.
60

 https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhcHNnYW5KeXhFRUE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://www.admissions.mju.ac.th/place.aspx         http://www.admissions.mju.ac.th/index.aspx?place=8&y=45

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions