คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
            -
คุณสมบัติเฉพาะตามที่ โครงการสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัคร ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02 - 12
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 14
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 21 - 26
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 22
ธ.ค. 60

        ปฏิทินการรับสมัคร >>Click

   https://admissions.kku.ac.th/Port/Program          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  https://admissions.kku.ac.th/           https://admissions.kku.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions