คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.
            -
วุฒิการศึกษา ปวช.
            *
ตามแต่ละโครงการที่สมัครกำหนด*
            - GPAX
และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่คณะที่สมัคร

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัครตามแต่ละคณะที่สมัครกำหนด ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02
ต.ค. - 01 พ.ย. 60

*กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดได้ที่คณะที่สมัคร*

   http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php           http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions