คุณสมบัติของผู้สมัคร

        สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
        - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
        - มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
        มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ Math Test และ Science Test ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

เกณฑ์การพิจารณา

        - ผู้สมัครต้องมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
        - ต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ตามรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ
        - พิจารณาผลงานผ่าน Portfolio
        - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

        - สมัครผ่านเว็บไซต์
        - ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 22 - 26 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
           : 07 ก.พ. 61

สอบสัมภาษณ์
        : 09 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 26 มี.ค. 61

https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhTGFjcUJJQVFNQ0k/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0

http://www.pccms.ac.th/         http://www.pccms.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions