กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานกิจกรรมนักเรียน - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยด้านการบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หลังประกอบพิธีหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. (คาบเรียนที่ ๑ - ๓)  ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียน

         โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นหมุนเวียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จากเครื่องลงคะแนนเสียงของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click