โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ.

   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 130 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง