โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" 
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.

             โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้สมัครเข้าร่วม โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากติวเตอร์แต่ละวิชาผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ ที่จัดเตรียมไว้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน ) วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.

รูปแบบโครงการฯ
     จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)

2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)

3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)

4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)

5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)

6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)

7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)

8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)

9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา 

2. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อ้างอิง : เว็บไซต์โครงการ


ตารางติว Sahapat Admission" 

เว็บไซต์โครงการ : Click

Facebook โครงการ : Click


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมอื่นๆ