ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80

      วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านบริหารวิชาการ จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 จากการสำรวจรายชื่อนักเรียนของครูประจำวิชาทุกวิชา เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เเละหาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต่อไป

ภาพกิจกรรม