อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
วันที่ 27-28 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ของการอบรม
    1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน เเละเป็นฐานการศึกษาของจังหวัด
    2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วิทยากร
    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)

ภาพกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม