ต้อนรับโดยท่านผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ  สมชอบ
ได้รับการนิเทศ  โดย ศน.วัชรา  สามาลย์  ศน.ณัฐกานต์  ปีแหล่  และ ศน.วิไลวรรณ  เหมือนชาติ


คณะหัวหน้ากลุ่มสาระ  และท่านรองภูมินทร์  เจริญสุข

ศน.วัชรา  สามาลย์ ให้แนวทางการปฏิบัติ

บรรยากาศห้องเรียน  

นิเทศการสอนในชั้นเรียน คุณครูราช ผู้สอน โดยศน.วิไลวรรณ

บรรยากาศหลังห้องที่เปลี่ยนไป

ครูราชกับบรรยากาศการเรียนการสอน(ตั้งใจเรียนครับ )
 
 นิเทศการสอนในชั้นเรียน คุณครูราช ผู้สอน โดยศน.วิไลวรรณ
Comments