ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ.2560 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

# ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Cr : 
Pornphan Wasasophon