โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน 
            โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคนและทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมแต่ละฐาน

ฐานคณิตศาสตร์


:: กิจกรรมชั่งอะไรนะ

ฐานวิทยาศาสตร์


:: เรียนรู้ฟิสิกส์
 ฐานภาษาอังกฤษ


:: ฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

:: กิจกรรมบันไดงู


:: กิจกรรมการศึกษาเซลล์พืช 

:: ฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังอฤษ

 :: ใช้ Plicker ในกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click

:: กิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยผงฟู

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click

:: ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click