นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ส่งเสริมทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21 Century Skills)

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพ”

วันที่ 25 กันยายน 2560


ภาพกิจกรรม

Cr : ครูเทิดทูน ทองเเม้น