โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:12โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 03:07 ]


โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน 
            โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคนและทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมแต่ละฐาน

ฐานคณิตศาสตร์


:: กิจกรรมชั่งอะไรนะ

ฐานวิทยาศาสตร์


:: เรียนรู้ฟิสิกส์
 ฐานภาษาอังกฤษ


:: ฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

:: กิจกรรมบันไดงู


:: กิจกรรมการศึกษาเซลล์พืช 

:: ฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังอฤษ

 :: ใช้ Plicker ในกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click

:: กิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยผงฟู

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click

:: ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ Click


โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

โพสต์1 ต.ค. 2560 23:05โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2560 23:11 ]


โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" 
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.

             โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้สมัครเข้าร่วม โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากติวเตอร์แต่ละวิชาผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ ที่จัดเตรียมไว้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน ) วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.

รูปแบบโครงการฯ
     จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)

2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)

3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)

4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)

5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)

6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)

7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)

8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)

9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา 

2. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อ้างอิง : เว็บไซต์โครงการ


ตารางติว Sahapat Admission" 

เว็บไซต์โครงการ : Click

Facebook โครงการ : Click


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมอื่นๆ 

"ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ก.ย. 2560 03:06โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 03:09 ]งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560
"ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"


            1. คุณครูสารภี สายหอม
            2. คุณครูนิวัฒิ โสแก้ว
            3. คุณครูวิไลวรรณ โสแก้ว
            4. คุณครูพุทธวรรษ พันชนะ
            5. คุณครูสุทวด แท่นดี
ภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
Cr : นายเทิดทูน  ทองแม้น

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC วันที่ 27-28 กันยายน 2560

โพสต์28 ก.ย. 2560 18:07โดยโรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 18:08 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
วันที่ 27-28 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ของการอบรม
    1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน เเละเป็นฐานการศึกษาของจังหวัด
    2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วิทยากร
    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)

ภาพกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 


นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

โพสต์26 ก.ย. 2560 09:21โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2560 09:22 ]นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ส่งเสริมทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21 Century Skills)

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพ”

วันที่ 25 กันยายน 2560


ภาพกิจกรรม

Cr : ครูเทิดทูน ทองเเม้น


ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80

โพสต์18 ก.ย. 2560 20:26โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 00:10 ]ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80

      วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านบริหารวิชาการ จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 จากการสำรวจรายชื่อนักเรียนของครูประจำวิชาทุกวิชา เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เเละหาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต่อไป

ภาพกิจกรรม


มอบดอกดารารัตน์

โพสต์12 ก.ย. 2560 22:57โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 00:35 ]โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอสำโรงทาบ

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน 
เป็นตัวแทนในการมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,500 ดอก แก่อำเภอสำโรงทาบ โดยมีปลัดอำเภอ เป็นผู้รับมอบ 
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพกิจกรรม


ทำความรู้จัก “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
   “ดอกดารารัตน์” หรือภาษา ฝรั่ง ดอกแดฟโฟดิล ( Daffodil ) หรือที่ตั้งเป็นภาษาไทยเรียกว่า ” ดอกดารารัตน์ ” ซึ่งเป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว มีชื่อภาษาไทยว่าดอกดารารัตน์ ที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

   ครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาที่ดอยอ่างขาง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกดังกล่าวที่ปลูกกันอยู่ จึงทรงโปรดให้จัดดอกไม้นั้นใส่แจกันประดับบนโต๊ะเสวย ข้าราชบริพารก็จัดเตรียมให้ตามพระราชประสงค์ ก่อนที่สมเด็จฯท่านจะทรงเล่าถึงความผูกพันของพระองค์กับดอกไม้ชนิดนี้ให้ผู้ตามเสด็จได้ฟัง

   เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นพระราชินีหรือม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส เนื่องจากพระบิดาของพระองค์เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดในหลวงก็มักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวนี้เอง ดอกไม้นี้มีชื่อว่า แดฟโฟดิล (Daffodil)


   ที่มาของการนำดอกไม้ชนิดนี้มาเป็น ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น เพราะว่า เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ ในหลวงในพระบรมโกศ ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

   ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด พระองค์ท่านมักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียน พระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา จะมีดอกไม้มาให้เป็นประจำ คือดอกแดฟโฟดิล


   ดอกแดฟโฟดิล นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้ง ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง  อีกทั้งดอกยังมีสีเหลืองสดซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
Cr: http://www.sanook.com/home/12461/

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:54โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 00:28 ]กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปี 2560 

       วันที่ 13 กันยายน 2560  ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่ทำการมอบรางวัล อาทิเช่น กิจกรรมออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทบินไกล การประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ  
รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปรเมศร พุ่มจันทร์

โพสต์4 ก.ย. 2560 19:17โดยโรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 22:34 ]กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปรเมศร  พุ่มจันทร์
ย้ายรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


Cr : นายเทิดทูน  ทองแม้น

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์1 ก.ย. 2560 19:55โดยโรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 19:55 ]

 

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ.2560 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

# ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Cr : 
Pornphan Wasasophon

1-10 of 20