นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ 
                   ๑) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒
                   ๒) เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
                   ๓) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่วิชาชีพครู
หัวข้อการประเมิน 
                   ๑)  การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (ปค.๒)
                   ๒)  แผนการจัดการเรียนรู้ (ปค.๓/๑)
                   ๓)  คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ (ปค.๔)
                   ๔)  โครงร่างการศึกษานักเรียนรายกรณี/การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (ปค.๕/๑)
                   ๕)  คุณภาพรายงาน/การวิจัยในชั้นเรียน (ปค.๕/๓) สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
                   ๖)  คุณภาพแฟ้มพัฒนางาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปค๖/๑)
                   ๗)  พฤติกรรมการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา (ปค.๘/๑)

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click