การประเมินนักศึกษาฝึกปรสบการสบการณ์วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     วัตถุประสงค์ 
                 1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1
                 2) เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
                 3) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่วิชาชีพครู
     หัวข้อการประเมิน 
                  1) หน้าที่ในการปฏิบัติการสอน
                  2) หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการสอน
    
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK