"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ" 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์

            ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านภาษาไทย 

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย วิทยากรในการบรรยาย

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน