อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์ของการอบรม
    1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนา PLC 
    2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วิทยากร
    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)
    2. อาจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย