การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
(DLIT Assessment)
            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการวัดผลการศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรง และเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวข้อสอบให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนและเสริมทักษะในการเรียนรู้
            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (DLIT Assessment)" โดยวิทยากรแกนนำ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิทยากรช่วยที่มีความรู้ในด้านดังกล่าว ได้ดำเนินการขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีข้อสอบที่มีมาตรฐานและโรงเรียนมีระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

แหล่งข้อมูลของการจัดโครงการ
            1. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอบรม Click
            2. แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า Click
            3. เว็บไซต์คลังข้อสอบ Click
ภาพกิจกรรมคลังภาพกิจกรรม