อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


คลังภาพกิจกรรม Click