โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน 
            โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคนและทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมแต่ละฐาน

ฐานคณิตศาสตร์

:: กิจกรรมชั่งอะไรนะ
ฐานวิทยาศาสตร์

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย
 
ฐานภาษาอังกฤษ

:: กิจกรรม  Reading Skill
 
:: กิจกรรมบันไดงู

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย

:: กิจกรรม Listening Skill
 
:: ใช้ Plicker ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK

:: กิจกรรม Speaking Skill

ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK