โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561

โพสต์18 ก.ค. 2561 04:48โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 23:57 ]โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
โดย กองพลทหารราบที่ 6 / กองกำลังสุรนารี / กอ.รมน. ภาค2 สย.2

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

                    วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์  โดย พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี (2) ประธานในพิธี  อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) ติวเตอร์ English
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์11 ก.ค. 2561 22:21โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 22:22 ]"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ" 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์

            ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านภาษาไทย 

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย วิทยากรในการบรรยาย

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน


อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

โพสต์17 เม.ย. 2561 01:28โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 01:29 ]อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


คลังภาพกิจกรรม Clickนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

โพสต์22 ก.พ. 2561 23:10โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2561 01:59 ] นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ 
                   ๑) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒
                   ๒) เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
                   ๓) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่วิชาชีพครู
หัวข้อการประเมิน 
                   ๑)  การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (ปค.๒)
                   ๒)  แผนการจัดการเรียนรู้ (ปค.๓/๑)
                   ๓)  คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ (ปค.๔)
                   ๔)  โครงร่างการศึกษานักเรียนรายกรณี/การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (ปค.๕/๑)
                   ๕)  คุณภาพรายงาน/การวิจัยในชั้นเรียน (ปค.๕/๓) สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
                   ๖)  คุณภาพแฟ้มพัฒนางาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปค๖/๑)
                   ๗)  พฤติกรรมการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา (ปค.๘/๑)

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

DLIT Assessment

โพสต์8 ต.ค. 2560 22:47โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 22:49 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
(DLIT Assessment)
            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการวัดผลการศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรง และเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวข้อสอบให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนและเสริมทักษะในการเรียนรู้
            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (DLIT Assessment)" โดยวิทยากรแกนนำ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิทยากรช่วยที่มีความรู้ในด้านดังกล่าว ได้ดำเนินการขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีข้อสอบที่มีมาตรฐานและโรงเรียนมีระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

แหล่งข้อมูลของการจัดโครงการ
            1. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอบรม Click
            2. แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า Click
            3. เว็บไซต์คลังข้อสอบ Click
ภาพกิจกรรมคลังภาพกิจกรรม

ประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

โพสต์5 ต.ค. 2560 22:57โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2560 00:01 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม ]      การประเมินนักศึกษาฝึกปรสบการสบการณ์วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     วัตถุประสงค์ 
                 1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1
                 2) เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
                 3) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่วิชาชีพครู
     หัวข้อการประเมิน 
                  1) หน้าที่ในการปฏิบัติการสอน
                  2) หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการสอน
    
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK
 

โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:30โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2560 00:09 โดย โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม ]


โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน 
            โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคนและทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง และคำนึงถึงการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมแต่ละฐาน

ฐานคณิตศาสตร์

:: กิจกรรมชั่งอะไรนะ
ฐานวิทยาศาสตร์

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย
 
ฐานภาษาอังกฤษ

:: กิจกรรม  Reading Skill
 
:: กิจกรรมบันไดงู

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย

:: กิจกรรม Listening Skill
 
:: ใช้ Plicker ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK

:: กิจกรรมการเตรียมสารละลาย 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK

:: กิจกรรม Speaking Skill

ภาพกิจกรรมอื่นๆ CLICK


โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:29โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:29 ]


โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" 
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.

             โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้สมัครเข้าร่วม โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากติวเตอร์แต่ละวิชาผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ ที่จัดเตรียมไว้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน ) วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.

รูปแบบโครงการฯ
     จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)

2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)

3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)

4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)

5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)

6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)

7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)

8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)

9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา 

2. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อ้างอิง : เว็บไซต์โครงการ


ตารางติว Sahapat Admission" 

เว็บไซต์โครงการ : Click

Facebook โครงการ : Click


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมอื่นๆ 

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC วันที่ 27-28 กันยายน 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:23โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:25 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ PLC 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
วันที่ 27-28 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ของการอบรม
    1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน เเละเป็นฐานการศึกษาของจังหวัด
    2. เพื่อสร้างสุขด้วย สติ สมาธิ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
    3 เพื่อพัฒนาครูแกนนำในการนำ สติ สมาธิ จัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วิทยากร
    1. คุณสมหญิง. สายธนู (ผู้จัดการโครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการศึกษาจังหวัด มูลนิธสดศรี-สฤษดิ์วงษ์)

ภาพกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:23โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:23 ]
นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ส่งเสริมทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21 Century Skills)

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพ”

วันที่ 25 กันยายน 2560


ภาพกิจกรรม

Cr : ครูเทิดทูน ทองเเม้น

1-10 of 19